Quiltplaza Shop :: Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING
 
 
 
Procam Nederland VOF respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 
 
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
 
Met het voortzetten van het bezoek aan deze website accepteert u onderstaande gebruikersvoorwaarden.  
 
Deze privacyverklaring is de enige die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 
Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
1.       Website (hierna ook “De website”): quiltplaza.nl
2.       Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Procam Nederland VOF, gevestigd te Nijmegen, KvK-nummer: 10036698
 
Artikel 2 - Toegang tot de website
·         De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop worden verstrekt niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  
 
Artikel 3 - De content van de website 
·         Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die kunnen worden gebruikt om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.
 
Artikel 4 - Het beheer van de website
·         Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
·         de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
·         alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving, of in strijd is met algemeen geaccepteerde internetetiquette
·         de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 
 
Artikel 5 - Verantwoordelijkheden
·         De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

·          De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
·         vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
·         vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
·         De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
·         Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 
 
Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens
·         Uw gegevens worden verzameld door Procam Nederland VOF. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 
·         De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door de beheerder gebruikt voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  
 
Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
·         Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of het wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@quiltplaza.nl. 
·         Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig door de beheerder met 2 maanden worden verlengd.
 
Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens
·         In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 
 
·         Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, moet de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.
 
Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen
·         U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@quiltplaza.nl.
 
·         Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 
 
Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens
·         De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 
 
Artikel 11 - Cookies 
·         Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan de website als bezoeker kunt worden herkend. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
 
·         Wij gebruiken de volgende soorten cookies op de website:

·         Functionele cookies: zoals sessie- en logincookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie, nodig om de website te laten werken.
·         Analytische cookies: voor inzicht in het gebruik van de website. Deze worden uitsluitend voor eigen gebruik toegepast en niet met derden gedeeld. Met de data wordt de website geoptimaliseerd, waardoor de gebruikerservaring van de bezoeker wordt verbeterd.
 
·         Bij gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. De privacy van de bezoeker blijft met deze cookies gewaarborgd.  
 
·         Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq
 Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten
·         Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Artikel 13 - Toepasselijk recht
·         Op deze Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Privacyverklaring worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland.
 
Artikel 14 - Contact
·         Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u als volgt contact met ons opnemen: info@quiltplaza.nl of telefonisch 024-3445158.