Quiltplaza Shop :: Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PROCAM NEDERLAND

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Procam Nederland zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele andere overeenkomsten ten behoeve van Procam Nederland worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Procam Nederland ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Procam Nederland zijn vrijblijvend en Procam Nederland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.3.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Procam Nederland. Procam Nederland is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Procam Nederland dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw, handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Procam Nederland gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Procam Nederland.
Artikel 4. Levering


4.1 Levering door Procam Nederland vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Procam Nederland anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Procam Nederland. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Procam Nederland verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Procam Nederland geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Procam Nederland garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, de orderbevestiging aan Procam Nederland te melden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Procam Nederland de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Procam Nederland te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling van de verpakking niet is verbroken. Voor niet verzegelde producten, zoals boeken, geldt dat deze uitsluitend onbeschadigd en volkomen vrij van gebruikssporen kunnen worden geretourneerd. Door Procam Nederland terzake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De kosten van terugzending komen voor uw rekening.
Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Procam Nederland. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van 8 werkdagen voor de retouraanvraag. Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/orderbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retouraanvraag. Procam Nederland behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. Indien Procam Nederland toelaat dat zaken kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van Procam Nederland u een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 8 werkdagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 8 dagen dienen de zaken bij Procam Nederland te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de zaken moet het retournummer duidelijk vermeld worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. U draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Procam Nederland, komen de kosten voor terugzending voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Procam Nederland, dan wel tussen Procam Nederland en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Procam Nederland, is Procam Nederland niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Procam Nederland.

Artikel 9. Workshops

9.1 Voor door Procam Nederland onder de naam Procam Nederland of de naam Quiltplaza gegeven workshops gelden de volgende bepalingen bij annulering van een workshop door de klant:
Bij annulering tot 1 maand voor de dag waarop de workshop plaatsvindt, restitueert Procam Nederland het betaalde inschrijfgeld onder inhouding van administratiekosten, afhankelijk van de wijze van betaling.
Bij annulering tot 14 dagen voor de dag waarop de workshop plaatsvindt, restitueert Procam Nederland het betaalde inschrijfgeld onder inhouding van 50% daarvan, i.v.m. door ons gemaakte reserveringen.
Bij annulering binnen 14 dagen voor de dag waarop de workshop plaatsvindt is geen restitutie van het inschrijfgeld mogelijk.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Procam Nederland in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Procam Nederland gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Procam Nederland kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Procam Nederland schriftelijk opgave doet van een adres, is Procam Nederland gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Procam Nederland schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Procam Nederland gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Procam Nederland deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Procam Nederland in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Procam Nederland vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Procam Nederland is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Procam Nederland
Postbus 31200
6503 CE Nijmegen
Tel. +31 (0)24 3445158
Fax +31 (0)24 3441009
KvK Centraal Gelderland 10036698
BTW NL8101.82.051.B01


Quiltplaza en Quiltplaza Shop zijn onderdeel van Procam Nederland
Procam Nederland is onderdeel van de Procam Groep